TCAS : 2566
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รอบ 1 : Portfolio

รับสมัคร :  1 พฤศจิกายน 2565 - 13 มกราคม 2566 
สอบสัมภาษณ์ : หลักสูตร/สาขาวิชากำหนด
ประกาศผล : 7 กุมภาพันธ์ 2566 
ยืนยันสิทธิ์ : 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2566 
สละสิทธิ์ : 9 กุมภาพันธ์ 2566 หรือ 6 พฤษภาคม 2566

รอบ 2 : Quota

รับสมัคร : 13 กุมภาพันธ์ 2566 - 11 เมษายน 2566
สอบสัมภาษณ์ : หลักสูตร/สาขาวิชากำหนด
ประกาศผล : 4 พฤษภาคม 2566 
ยืนยันสิทธิ์ : 4 - 5 พฤษภาคม 2566 
สละสิทธิ์ : 6 พฤษภาคม 2566

รอบ 3 : Admission

รับสมัคร : 7 - 13 พฤษภาคม 2566
สอบสัมภาษณ์ : 16 พฤษภาคม 2566
ประกาศผล : 20 และ 26 พฤษภาคม 2566 
ยืนยันสิทธิ์ : 20 - 21 พฤษภาคม 2566 
สละสิทธิ์ : 27 พฤษภาคม 2566

รอบ 4 : Direct Admission

รับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2566 - 9 มิถุนายน 2566
สอบสัมภาษณ์ : หลักสูตร/สาขาวิชากำหนด
ประกาศผล : 13 และ 23 มิถุนายน 2566 
ยืนยันสิทธิ์
ครั้งที่ 1 : 13 - 14 มิถุนายน 2566
ครั้งที่ 2 : 23 - 24 มิถุนายน 2566