TCAS : 2567
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รอบ 1 : Portfolio

รับสมัคร :  28 ตุลาคม 2566 - 15 มกราคม 2567 
สอบสัมภาษณ์ : หลักสูตร/สาขาวิชากำหนด
ประกาศผล : 6 กุมภาพันธ์ 2567 
ยืนยันสิทธิ์ : 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2567 

รอบ 2 : Quota

รับสมัคร : 12 กุมภาพันธ์ 2567 - 17 เมษายน 2567
สอบสัมภาษณ์ : หลักสูตร/สาขาวิชากำหนด
ประกาศผล : 2 พฤษภาคม 2567 
ยืนยันสิทธิ์ : 2 - 3 พฤษภาคม 2567 

รอบ 3 : Admission

รับสมัคร : 6 - 12 พฤษภาคม 2567
สอบสัมภาษณ์ : หลักสูตร/สาขาวิชากำหนด
ประกาศผล :
ครั้งที่ 1 : 20 พฤษภาคม 2567
ครั้งที่ 2 : 25 พฤษภาคม 2567

ยืนยันสิทธิ์ : 20 - 21 พฤษภาคม 2567 

รอบ 4 : Direct Admission

รับสมัคร : 27 - 30 พฤษภาคม 2567
สอบสัมภาษณ์ : หลักสูตร/สาขาวิชากำหนด
ประกาศผล :
ครั้งที่ 1 : 6 มิถุนายน 2567
ครั้งที่ 2 : 17 - 18 มิถุนายน 2567

ยืนยันสิทธิ์
ครั้งที่ 1 : 6 - 7 มิถุนายน 2567
ครั้งที่ 2 : 17 - 18 มิถุนายน 2567